कृषिसेवा परीक्षा

Sunday, November 13, 2016


कृषिसेवा परीक्षा


राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र कृषी सेवेतील अराजपत्रित गट-अ व गट-ब पदे, शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार सदर परीक्षेतून भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

कृषिसेवा परीक्षा ही एकूण तीन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- २०० गुण

२. मुख्य परीक्षा- ६०० गुण

३. मुलाखत- ७५ गुण

;