PSI-STI-ASO

Sunday, November 13, 2016

Type:PSI

PSI-STI-ASO पूर्व आणि मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम


राज्य शासनाच्या सेवेतील पोलीस उपनिरीक्षक गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील  पदे, शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

PSI-STI-ASO परीक्षा ही एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- १००गुण

२. मुख्य परीक्षा- २०० गुण

;