दुय्यम निरीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क )

Sunday, November 13, 2016

Type:STI

विक्रीकर निरीक्षक


राज्य शासनाच्या सेवेतील विक्रीकर निरीक्षक गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील  पदे,  शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार सदर परीक्षेतून भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा ही एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- १००गुण

२. मुख्य परीक्षा- २०० गुण

;