इतर सरळसेवा

Sunday, November 13, 2016


इतर सरळसेवा


राज्य शासनाच्या सेवेतील अतांत्रिक राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील विविध पदे शासनाच्या मागणीनुसार व पदांच्या उपलब्धतेनुसार राज्यसेवा परीक्षेतून भरण्यात येतात.

परीक्षेचे टप्पे :-

राज्यसेवा परीक्षा ही एकूण तीन टप्प्यात घेण्यात येते -

१. पूर्व परीक्षा- ४00 गुण

२. मुख्य परीक्षा- ८०० गुण

३. मुलाखत- १०० गुण                        

;